Säännöt

[päivitetty 1.1.2021]

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue, perustamisaika ja kieli 
Jaoston nimi on Voimistelujaosto. 
Kotipaikka on Helsinki. 
Toiminta-alue on Suur-Helsinki. 
Jaosto on perustettu 2.9.2008. 
Jaoston kieli on suomi. 

2. Jaoston tarkoitus 
Jaoston tavoitteena on tarjota laadukasta, innostavaa ja tavoitteellista toimintaa niin harrastevoimistelijalle kuin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestyville kilpavoimistelijoillekin. Harrastevoimistelun puolella painotus on terveyttä edistävässä liikunnassa ja voimisteluun innostamisessa. Kilpailevissa ryhmissä tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monen urheilijan voimistelu-uran jatkuminen korkealla tasolla aikuisikään saakka. Lisäksi tarkoituksena on lujittaa jäsenten yhteenkuuluvuutta. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot sekä reilut pelisäännöt. 

3. Tarkoituksen toteuttaminen 
Jaosto järjestää laadukasta voimistelutoimintaa Tapanilan Urheilukeskuksen ja lähikoulujen saleissa. Kaikenikäisillä harrastajilla on mahdollista voimistella oman ikä- ja taitotasonsa mukaisessa harrasteryhmässä tai kilpajoukkueessa. Jaoston toiminta sopii kaikille liikkujille ketään syrjimättä. Valmennustoiminnassa hyödynnetään voimistelijan urapolkua. Jaosto kouluttaa valmentajiaan säännöllisesti Voimisteluliiton ja seuran sisäisissä koulutuksissa. Jaosto järjestää erilaisia tapahtumia vuosittain. Tällaisia ovat kevät- ja joulunäytökset, joissa on kaikilla harrastajilla mahdollisuus päästä esiintymään, sekä Voimisteluliiton kilpailut ja Stara-tapahtumat. Jaosto järjestää myös voimisteluleirejä koulujen loma-aikoina. 

Voimistelujaosto vaikuttaa itsenäisesti sekä osana Tapanilan Erän monilajiseuraa 
laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan. 

4. Jaoston jäsenyydet 
Jaosto on alajaoston ominaisuudessa niiden liikuntajärjestöjen (mm. Voimisteluliitto) ja yhteisöjen jäsen, joiden jäsen emoseura Tapanilan Erä ry on. 

5. Jaoston jäsenet 
Jaoston jäseniä ovat kaikki harrastajat, jotka ovat suorittaneet jäsenvelvoitteensa. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 
Kannattajajäseneksi voi jaoston johtokunta hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 

6. Jaostosta eroaminen 
Jaoston jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnan puheenjohtajalle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

7. Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan: 
- seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
- niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
- urheilun eettisiä periaatteita 
- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja 
kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä 
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä 
Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. 

Rangaistavaa on: 
- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet 
- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta 
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta 
- syyllistyminen dopingrikkomukseen 
- toimiminen seuran tarkoitusta vastaan 
- seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen 
- syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen 

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat: 
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen 
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella 
- tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin 
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa 
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu 
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi 
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys 
-vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta 
- lainvastainen mainonta 
-seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus 
-rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella 
-lahjonta 

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen 
rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta. 

Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. Seuran kokous voi johtokunnan esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön. Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä. Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle 
suorittamiaan maksuja. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. 
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään. 

8. Jaoston jäsenmaksu ja kausimaksu 
Jäseniltä peritään toimintakausittain kausimaksu, joka sisältää Tapanilan Erä ry:n jäsenmaksun.

Kausimaksu sisältää talousarvion mukaisten kulujen kattamisen ryhmien kesken. 

Johtokunta määrittää kausimaksun suuruuden ryhmäkohtaisesti ennen jokaisen kauden alkua. 

9. Jaoston varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 
Jaosto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, syys- ja kevätkokouksen. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kokouksissa äänioikeutettuja ovat valmentajat ja jäsenvelvoitteensa suorittaneet 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänioikeutetuilla on kullakin yksi ääni. Jaoston kokouksissa on Tapanilan Erä ry:n johtokunnan jäsenillä ja vakituisilla toimihenkilöillä läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kokoukset kutsutaan koolle 14 päivää ennen kokousajankohtaa. Kokouskutsu julkaistaan jaoston nettisivuilla, sekä lähetetään jäsenrekisterin kautta jaoston jäsenille. Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa puheenjohtajan mielipide on ratkaiseva. Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa ja niiden tarkastetut kopiot toimitetaan Tapanilan Erä ry:n toimistoon tiedoksi Tapanilan Erä ry:n johtokunnalle. 

Syyskokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Vahvistetaan Voimistelujaoston johtokunnan laatima esitys tulevan toimikauden toimintasuunnitelmaksi ja 
talousarvioksi Tapanilan Erä ry:n syyskokouksen lopullisesti hyväksyttäväksi 
6. Valitaan jaostolle seuraavaksi kahden kalenterivuoden mittaiseksi toimikaudeksi puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja, joiden tulee olla eri henkilöitä. Tämän lisäksi valitaan 4-8 muuta henkilöä vuoden mittaiseksi toimikaudeksi hyväksyttäväksi Tapanilan Erä ry:n toimintasääntöjen 10§:n mukaisesti. 
7. Vahvistetaan jaoston jäsenmaksuksi seuraavalle vuodelle. Maksu laskutetaan valmennusmaksusta erikseen tammikuun alussa. 
8. Käsitellään jaoston johtokunnan tai jäsenten vähintään 7 päivää ennen kokousta kirjallisesti jaoston johtokunnalle esittämällä vireille panemat asia 
9. Kokouksen päätös 

Kevätkokouksen esityslista 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Vahvistetaan Voimistelujaoston johtokunnan laatima esitys edellisen toimikauden toimintakertomuksesta Tapanilan Erä ry:n kevätkokouksen lopullisesti hyväksyttäväksi ja esitellään kokoukselle edellisen toimintakauden tilikertomus 
6. Käsitellään jaoston johtokunnan tai jäsenten vähintään 7 päivää ennen kokousta kirjallisesti jaoston johtokunnalle esittämällä vireille panemat asiat 
7. Kokouksen päätös 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet 
siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

Esitykset asioista, joita jaoston jäsenet haluavat jaoston syys- ja kevätkokouksen 
käsiteltäväksi, tulee tehdä jaoston johtokunnalle kirjallisesti viimeistään 7 päivää ennen kokousta. 

10. Jaoston hallinto 
Jaoston toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. 
Nämä henkilöt valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että näistä henkilöistä kaikki eivät voi vaihtua kerralla. Johtokuntaan valitaan vuosittain lisäksi 4-8 muuta henkilöä, joille jokaiselle annetaan oma vastuualue. 

Johtokunnan tehtävänä on 
● valvoa toimintaa niin, että jaoston tarkoitukset ja tavoitteiden mukainen toiminta toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 
● olla vastuussa jaoston toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti 
● toteuttaa jaoston kokouksen päätökset 
● vastata jaoston taloudesta 
● pitää jaoston jäsenluetteloa 
● tehdä toimintakertomus ja tilinpäätös 
● tehdä toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma seuraavaa toimikautta varten 

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 
● Toteuttaa jaoston kokouksen päätökset 
● Johtaa ja kehittää jaoston toimintaa 
● Kutsua koolle ja valmistella jaoston kokous 
● Vastata jaoston taloudesta 
● Pitää jäsenluetteloa 
● Tehdä jaoston tilinpäätös ja vuosikertomus 
● Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 
● Hoitaa jaoston tiedotustoimintaa 
● Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
● Valita ja erottaa jaoston palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 
● Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita jaoston etu vaatii 
● Luovuttaa tilit Tapanilan Erä ry:lle tarkastettavaksi Tapanilan Erän sääntöjen 
mukaisesti 

11. Tilivuosi 
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

12. Taloudenpito 
Jaosto noudattaa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. 

Taloudenhoitaja maksaa jaoston laskut, jotka ovat puheenjohtajan hyväksymiä. 
Kirjanpitoaineisto toimitetaan säännöllisin väliajoin kauden aikana asianomaisilla hyväksymismerkinnöillä varustettuna Tapanilan Erä ry:n taloudenhoitajalle ja toimintakauden loputtua loppuaineisto toimitetaan lopullista kirjanpidon laatimista ja tilintarkastusta varten. 

Kausimaksut suoritetaan Voimistelujaoston tilille. 

Jaostolla on oikeus ottaa vastaan sen toiminnan tukemiseksi suunnattu sponsoriraha yhteisesti jäsenistön käytettäväksi toimintakuluhin. Lisäksi jaoston eri ryhmillä ja joukkueilla on oikeus järjestää erillistä oman ryhmän varainkeruuta mm. arpajais- ja myyjäistapahtumilla. Kaikkiin varainkeruumuotoihin joukkueiden tulee anoa lupa johtokunnalta ennen varainkeruun aloittamista. 

Jaosto maksaa Tapanilan Erä ry:lle tämän perimää hallinto- ja palvelumaksua. 

Jaostolla on oikeus hakea Tapanilan Erä ry:n johtokunnalta toiminta-avustusta sekä muita urheiluseuratoimintaan ohjattuja tukia. 

13. Kilpailevat joukkueet 
Jaoston joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että jaoston johtokunta vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. Jaostojen ja joukkueiden taloushallinnosta päättää johtokunta. Joukkueen ja jaoston toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Johtokunta päättää näiden varojen käytöstä. 

14. Jaoston yleiset velvoitteet 
Jaosto toimittaa oman toimintansa osalta toimintakauden alussa Helsingin kaupungille tehtävän vuosi-ilmoituksen aineiston Tapanilan Erä ry:n toimistoon. 
Jaosto suorittaa jäsenvelvoitteensa Voimisteluliitolle vuosittain. Voimisteluliiton jäsenmaksu laskutetaan jaostolta edellisvuoden jäsenmäärän mukaisesti ja jaosto lähettää vuositilaston liitolle vuosittain. 

Toiminnan suunnittelu ja harjoitusvuoroesitykset toimitetaan hyvissä ajoin seuraavia toimintakausia varten Tapanilan Erä ry:n toimistoon annettujen ohjeiden mukaan. 

Jaosto tiedottaa harjoitusvuoroista myös jäsenistöä. 

Normaalista harjoitustoiminnasta poikkeavista tapahtumista ja tilavarauksista ilmoitetaan Tapanilan Erä ry:n toimistoon.

Jaosto noudattaa yhdistyslakia ja Tapanilan Erä ry:n sääntöjä.